Delivery Ninja Stopt!
Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, merken we dat mensen steeds meer zelf de deur uit gaan: en waar deuren worden geopend, worden ze soms ook weer gesloten. 👇

Daarom hebben we besloten om vanaf 1 juli de deuren van onze bestelbusjes gesloten te houden. We hebben een geweldige tijd gehad met onze bezorgdienst en we hopen ook dat jullie positief kunnen terug kijken op onze dienst! 😃 Wij hebben er in ieder geval van genoten dat we iets terug konden doen voor de maatschappij in deze bizarre tijd.

Tot aan 1 juli kun je dus nog gewoon je warm gebakken broodjes, verse groenten, cadeaupakketten, likeurtjes en koffie thuis laten bezorgen! 🚗💨 Bedankt voor jullie vertrouwen in ons en stay safe! 🙏

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN BIJ DERDEN/ANDERE VERKOPERS

Artikel 1 – Definities

Omgeving: Delivery Ninja, en iedere andere door Delivery Ninja aangewezen applicatie. DeliveryNinja.nl is onderdeel van de besloten vennootschap Delivery Ninja BV, zaakdoende en gevestigd te (7812 VZ) Emmen aan de Hoenderkamp 12, telefoonnummer 0591 212143, emailadres: info@deliveryninja.nl, Kamer van Koophandel nummer 77711815, Btw- identificatienummer [volgt zsm].

Platform: de omgeving waarop door derde partijen/verkopers producten aan gebruikers worden aangeboden. Gebruiker: iedere bezoeker van de omgeving.
Andere verkoper(s): een andere partij, zijnde een rechts- en/of natuurlijk persoon die van het platform producten aan gebruikers aanbiedt.

Klant: een gebruiker van de omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product en/of dienst via het platform. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen derden/andere verkoper en een klant vanwege de aanschaf door de klant van een product bij de derde/andere verkoper via het platform.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij derden/andere verkopers via het platform. Deze voorwaarden zijn tevens op de omgeving van Delivery Ninja te raadplegen.
Iedere klant die een bestelling plaats van een product dat door een derde partij/andere verkoper wordt aangeboden binnen de omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij derden/andere verkopers.

Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij derden/andere verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Deze Voorwaarden kopen bij derden/andere verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.

Alle rechten en aanspraken zoals in deze Voorwaarden kopen bij derden/andere verkopers en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van Delivery Ninja worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Delivery Ninja ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen derden/andere verkoper(s).

Delivery Ninja behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden kopen bij derden/andere verkopers te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een derde/andere verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij derden/andere verkopers.

Artikel 3 – Klantaccount

Om tot een koop over te kunnen gaan dient de klant minimaal 18 jaar oud te zijn en over een klantaccount bij Delivery Ninja te beschikken.
Op de omgeving van Delivery Ninja is beschreven op welke wijze een klantaccount kan worden aangemaakt (zie: https://DeliveryNinja.nl).

Delivery Ninja behoudt zich te allen tijde het recht voor om geplaatste bestellingen voor artikelen van derden/andere verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden alvorens tot verwerking van die bestelling over te gaan.
Delivery Ninja is nimmer verantwoordelijk voor het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord dat door de klant wordt aangemaakt.

De klant verklaart dat, behoudens de klant, anderen geen gebruik van diens account zullen maken.
De klant verklaart tevens in overeenstemming te zullen handelen met de Voorwaarden kopen bij derden/andere verkopers en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving.
Delivery Ninja draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens in het account van de klant.

Artikel 4 – Aanbod derde partijen

De klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen klant en andere verkoper (de derde partij die het product/de producten en/of diensten via de omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Delivery Ninja geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de derde/andere verkoper de bestelling heeft geaccepteerd. Bij vragen en/of klachten over de door de klant aangeschafte producten van derden/andere verkopers, dient de klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende derde/andere verkoper.De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Delivery Ninja en Delivery Ninja op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 – Bestelling en levering

Een klant bestelt via Delivery Ninja. De klant kan daarbij aangeven of hij/zij het product op het door de derde/andere verkoper aangegeven afhaalpunt afhaalt dan wel dat levering en bezorging via Delivery Ninja plaatsvindt.
De klant ontvang van Delivery Ninja een factuur voor de bestelde producten en/of diensten, al dan niet inclusief levering.

Levering van de bestelde producten en/of diensten vindt slechts plaats indien de klant al hetgeen hij/zij als koper aan de derde/andere verkoper ter zake van de desbetreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

De klant is de koopprijs van het via het platform bij de derde/andere verkoper aangekochte product en/of dienst verschuldigd aan Delivery Ninja en is niet van diens betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de derde/andere verkoper. Betaling door de klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Delivery Ninja.
Indien de klant niet tijdig aan diens betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door Delivery Ninja is gewezen op de te late betaling en Delivery Ninja de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan diens betalingsverplichting(en) te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 – Bepalingen geldend bij de aanschaf bij derden/andere verkopers

Indien een klant een product en/of dienst aanschaft via het platform bij een derde/andere verkoper, dan:

De klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de klant de retourzending heeft gemeld bij Delivery Ninja, aan de desbetreffende derde/andere verkoper te retourneren.
Indien er van het herroepingsrecht gebruik gemaakt wordt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de klant indien de derde/andere verkoper heeft bepaald dat de klant deze kosten moet dragen. Indien de klant reeds een bedrag betaald heeft, zal Delivery Ninja dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na de herroeping, terugbetalen.

De termijn waarbinnen Delivery Ninja dient terug te betalen vangt eerst aan op het moment dat de derde/andere verkoper het product heeft ontvangen.
Indien de derde/andere verkoper een bestelling niet aanvaardt binnen 2 werkdagen, zal Delivery Ninja de klant binnen 8 werkdagen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst, laten weten dat zijn/haar bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Delivery Ninja ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 8 – Klantgegevens

Het is de klant bekend en stemt ermee in dat Delivery Ninja het emailadres en de NAW gegevens aan de derde/andere verkoper verstrekt, voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst/de bestelling. De derde/andere verkoper is slechts gerechtigd van deze gegevens gebruik te maken voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de afhandeling en uitvoering van de koopovereenkomst. De klant stemt ermee in dat hij per email wordt uitgenodigd voor een klantenevaluatie. Indien en voor zover de klant daaraan deelneemt, staat deze ervoor in dat alle door hem/haar versterkte informatie juist en niet misleidend is.

De klant onthoudt zich van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie, in welk geval Delivery Ninja te allen tijd gerechtigd is om bepaalde informatie niet op de site op te nemen.

Artikel 9 – After Sales

Ten behoeve van de communicatie tussen de klant en de derde/andere verkoper heeft Delivery Ninja de mogelijkheid gecreëerd om binnen haar systeem rechtstreeks via email met elkaar te communiceren. Het staat de klant en/of de derde/ander verkoper uiteraard vrij om op een andere wijze rechtstreeks met elkaar te communiceren.

Alle communicatie die tussen de klant en de derde/andere verkoper via Delivery Ninja plaatsvindt, zal in de servers van Delivery Ninja worden opgeslagen. Deze communicatie kan door Delivery Ninja worden gebruikt om ondersteuning te bieden in geval van vragen en/of problemen en om te beoordelen of de derde/andere verkoper aan gestelde vereisten en voorwaarden voldoet.

Artikel 10 – Diversen

Het is Delivery Ninja te allen tijde toegestaan om een account te blokkeren of de mogelijkheden om via Delivery Ninja artikel van derden/andere verkopers te bestellen te ontzeggen of te beperken, het een en ander uitsluitend ter beoordeling van Delivery Ninja.
Het is Delivery Ninja te allen tijde toegestaan directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij derden/andere verkopers te eisen. Er kan nimmer enig recht ontleend/ geldend gemaakt worden op grond van het feit dat Delivery Ninja strikte naleving van de voorwaarden in eerdere instantie niet heeft geëist.

Mochten een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden kopen bij derden/andere verkopers in strijd zijn met enige wettelijke bepaling, zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden kopen bij derden/andere verkopers is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen daaruit voortvloeiende zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.